03 Września 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 3+050 – 3+300