Wrzesień 2018

W miesiącu Wrzesień na obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 wykonano:

SEKCJA 1
km 0+300 – 0+580- Wykonanie GWN – warstwa technologiczna,
km 0+300 – 0+600- Wykonanie nasypu,
km 0+300 – 0+900- Wykonanie wykopu – rowy,
łącznica WCH_A i WCH_B- Wykonanie nasypu,
km 3+425 – 3+575- Wykonanie materaca,
km 3+400 – 3+670- Wykonanie nasypu,
km 0+580 – 1+180 jezdnia Lewa- Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5,
km 0+900 – 1+180 jezdnia Prawa- Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5,
km 0+900 – 1+180 jezdnia Prawa- Skropienie podbudowy z kruszywa,
km 0+600 – 1+170 jezdnia Lewa- Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22,
km 0+600 – 1+170 jezdnia Lewa- Skropienie warstw bitumicznych,
km 0+500 – 1+180- Układanie ścieku trójkątnego,
Węzeł Zachód łącznica WKA/WKB/WKC/WKD- Osuszanie podłoża,
Węzeł Zachód łącznica WKA/WKB/WKC/WKD- Wykonanie nasypu,

SEKCJA 2
km 4+700 – 5+000- Nasyp przeciążający,
km 7+240 – 7+300- Wykonanie GWN,
km 8+100 – 8+508- Zabezpieczenie skarp humusem,
km 8+000 – 8+508- Przygotowanie podłoża w pasie rozdziału,
Węzeł Wschód łącznice 4- Stabilizacja Rm 2,5,
DG-3- Wykonanie nasypu,

SEKCJA 3
Zbiornik ZB nr 10 i 11- Wykonanie wykopu,
km 12+035 – 12+075- Wykonanie nasypu,
DD10L km 0+200 – 1+000- Korytowanie i profilowanie podłoża,
DD10L km 0+200 – 1+000- Stabilizacja Rm 1,5,
km 8+508 – 9+528- Zabezpieczenie skarp humusem,
km 11+950 – 12+070- Wykonanie GWN,
km 11+110 – 13+369- Budowa warstwy nasypu (pas rozdziału),
km 10+320 – 10+920- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
km 10+320 – 10+920- Ułożenie warstwy ścieralnej SMA,
km 10+300 – 12+040- Skarpowanie nasypu i wykop rowu,
km 10+830 – 10+900- Układanie ścieku trójkątnego,

SEKCJA 4
km 16+670 – 16+770- Wykonanie nasypu,
km 14+600 – 14-700 jezdnia L i P- Wykonanie wypoku – rowy,
km 14+500 – 14+700 jezdnia L i P- Stabilizacja Rm 2,5,
km 16+600 – 16+770- Skarpowanie,
DG-6- Skarpowanie,
DP 2327z- Wykonanie wykopu,
DP 2327z- Rozbiórka nawierzchni,
km 16+480-16+500L- Zabezpieczenie humusem terenu obok TG,
km 16+480-16+500L- Rozbiórka wagi,
km 14+800-15+125P- ułożenie kruszywa,
km 14+600-14+800P- ułożenie kruszywa.