Kwiecień 2017

W miesi±cu kwietniu prace na obwodnicy Wałcza obejmowały między innymi:

Na trasie głównej w kilometrze 0+600 ? 1+000 przygotowano podłoże i rozpoczęto wykonywanie nasypu.

Prace na zbiorniku ZB-4 km 5+418 obejmowały prefabrykację i montaż zbrojenia, a także pielęgnację betonu warstwy spadkowej. Na zbiorniku ZB-5 km 6+161 wykonywane było odwodnienie wykopu – praca instalacji igłofiltracyjnej oraz profilowanie skarp wykopu. Na zbiornikach ZB-6 km 7+177 oraz ZB-7 km 8+167 również wykonywano odwodnienie wykopu. Dodatkowo na zbiorniku ZB-6 rozpoczęto betonowanie płyty dennej.

W kilometrze 10+340 ? 10+440 trwały prace przy budowie nasypu. Natomiast w kilometrze 13+020 ? 13+250 str. L profilowano skarpy nasypu, a także osuszano warstwy nasypu. Na trasie głównej w kilometrze 12+383 str. L prowadzono prace zwi±zane z profilowaniem koryta.

W kilometrze 17+600 ? 17+800 osuszano podłoże, a w kilometrze 15+320 ? 15+390 osuszano warstwy nasypu.

ESTAKADA E1 ? Prace obejmowały przygotowanie podparcia tymczasowego pod ustrój no¶ny oraz montaż deskowania ustroju no¶nego.

ESTAKADA E2 ? Wykonywano warstwy chudego betonu na podporze P2P. Na podporze P2 montowano konstrukcje próbnego obci±żenia pali. Przygotowano powierzchnie fundamentu podpory P1, P3 do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wykonywano także izolację na zimno fundamentu podpory P3. Montowano maszyny do nasuwania na przyczółku P14, a także ustawiano maszynki oraz hamulce do nasuwania. Na estakadzie E2 nadal trwaj± prace przy montażu awanbeków. Prace te obejmuj± montaż podpór tymczasowych pod awanbeki, a także spawanie uchwytów transportowych awanbeków.