Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S10 we wszystkich analizowanych wariantach rozpoczyna się ok. 1 500 m przed granicą administracyjną Miasta Wałcz, natomiast kończy się za miejscowością Witankowo. Początek oraz koniec obwodnicy ma miejsce na przecięciu z istniejącą DK 10. Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt, w rekomendowanym wariancie będzie to 11 przejść.

17,8 km

Łączny odcinek obwodnicy miasta Wałcz.

2×2

Ilość pasów ruchu

110 km/h

Prędkość miarodajna

czerwiec 2018

Termin ukończenia realizacji

Aktualności

Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10
Umowa z Konsultantem: 8(N)/I-4/2015 z dnia 18.11.2015
Umowa z Wykonawcą: 9/I-4/2015 z dnia 18.11.2015
Kwota Kontraktowa brutto: 430 488 192,00 PLN

Kontrakt realizowany jest w oparciu o : "Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" Cosmopoli Consultants/SIDIR Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 oraz w "Szczególnych Warunkach Kontraktu" zwanych w skrócie SWK.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Podstawowe parametry techniczne

  – klasa techniczna drogi S (ekspresowa)
  – prędkość projektowa 100 km/h
  – prędkość miarodajna 110 km/h
  – skrajnia drogowa pionowa 4,7 m
  – skrajnia drogowa pozioma 0,5 m od krawędzi jezdni
  – obciążenie na oś 115 kN/oś

 • Parametry przekroju poprzecznego:

  – ilość pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu
  – szerokość jezdni 2 x 7 m
  – szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
  – szerokość pasa dzielącego 4,5 m (w tym dwie opaski po 0,5 m)
  – szerokość poboczy gruntowych 2 x 1,25 m

MAPA

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie.

Listopad 2015

Podpisanie umowy – 18.11.2015 r.

Styczeń 2016

Rozpoczęcie wycinki drzew – 19.01.2016 r.

Marzec 2016

Rozpoczęcie zdejmowania warstwy humusu

Maj/Czerwiec 2016

Wyburzanie mostu nad rzeką Żydówką

Lipiec 2016

Budowa przepustów ekologicznych

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Rozpoczęcie robót budowlanych przy realizacji estakady E-1

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nadzór:

Konsorcjum firm

EKO-INWEST SA Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT

Wykonawca:

Energopol

Instytucja zaangażowana:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa